Oznamy

Oznam

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Aktivity v škole

DOBRÁ NOVINA

Počas vianočných prázdnin sa naši žiaci zapojili do projektu Dobrá novina. Všetko začalo vo farskom kostole programom pri jasličkách. V ďalších dňoch skupinky detí a mládeže koledovali v rodinách a v penziónoch. Zbierka Dobrej noviny podporí rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Keni, Rwande a Tanzánii. Deti tak každoročne zmysluplne využívajú čas prázdnin a napĺňajú odkaz našej patrónky, sv. Terezky z Lisieux : „ Robte malé skutky s veľkou láskou.“
J. Ugróczyová

Rozprávka ,,Striebrovlások"

Žiaci zo 4.B si nacvičili pod vedením p. uč. Mgr. Homolovej vianočné divadielko pod názvom ,,Striebrovlások". Na chvíľu sa všetky deti z 1.stupňa premiestnili do neba a spoznali ako to chodí v predvianočnom čase v nebi, ale aj to, že treba pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, presne tak, ako to urobil Striebrovlások v rozprávke. Herecké výkony žiakov zo 4.B sme ocenili veľkým potleskom.

Vianočné tvorivé dielne

V tomto predvianočnom čase sme sa spoločne s deťmi a rodičmi na chvíľu zastavili a strávili spolu chvíle pri vyrábaní pozdravov, zdobení perníkov, maľovaní na sklo, pri výrobe papierových ozdôb a množstva ďalších aktivít v rámci vianočných tvorivých dielní. Nechýbal ani krásny program, ktorý si pripravili žiaci spolu s p. učiteľkami. Nechýbalo ani občerstvenie a vianočný punč. Spestrením bolo pletenie šálu, ktoré pokračuje ešte tento týždeň v triedach. Našou snahou je vytvoriť čo najdlhší šál, ktorý nás všetkých zahreje.

Zbierka potravín

Naša škola sa pripojila k výzve Spoločnosti priateľov detí z detských domovov ,,Úsmev ako dar" a vyhlásila zbierku pre deti. Vyzbieralo sa množstvo sladkostí, ktoré si deti našli v mikulášskom balíčku. Aj takouto aktivitou podporujeme u detí vzťah k dobrovoľníctvu a ukazujeme im, že ich pomoc je dôležitá. Ďakujeme všetkým zapojeným a osobitne deťom z 1.a 2.ročníka našej ZŠ pod vedením Mgr. Péchyovej a Mgr. Kelemenovej.

Zdobenie stromčekov

Aj naša škola sa zapojila do zdobenia stromčekov na Námestí slobody. Stromček je symbolom Vianoc a ten náš si môžte pozrieť pred Mestským domom.

Návšteva Mikuláša

Básničky aj pesničky sme mali pripravené a tak nás 6.decembra navštívil Mikuláš.Po chodbách školy sa od rána ozývalo zvonenie anjelských zvončekov, ale aj hlasy čertov. Spoločne s čertami a anjelmi obišiel triedy 1. aj 2.stupňa a deťom rozdal sladkosti.

„OSÍDLENIE HORNEJ NITRY“ – návšteva HNM

Žiaci 5. ročníka mali možnosť v rámci predmetu regionálna výchova s p. uč. Mgr. I. Hrdou spoznávať históriu a vývoj osídlenia na Hornej Nitre prostredníctvom interaktívnej prednášky v Hornonitrianskom múzeu.
História Hornej Nitry bola žiakom prezentovaná aj prostredníctvom archeologickej, historickej, národopisnej a prírodovednej expozície, ktorou si žiaci mohli vytvoriť ucelený obraz života v spoločnosti a prírode hornonitrianskeho regiónu od prvopočiatkov až po históriu nedávnej minulosti, či dokonca súčasnosti.

DOD na MsÚ v Prievidzi

MsÚ v Prievidzi pravidelne organizuje dni otvorených dverí pre verejnosť a žiakov prievidzských škôl. Je to možnosť spoznať ako funguje samospráva, spoznať trochu histórie a osobne sa stretnúť s primátorkou mesta. Žiakov beseda aj prehliadka zaujala a našli sa aj záujemcovia o možnosť vyskúšať si primátorské kreslo.

Cesta slovenskou históriou s Via Historica

Dnes sme putovali našou históriou od Sama až po Ľ. Štúra. Dozvedeli sme sa o Slovanoch,tureckých nájazdoch, stavovských povstaniach, spomenuli si J. Jánošíka a Ľ. Štúra. Program bol zaujímavý a popretkávaný aj pripomenutím si aká dôležitá je sloboda a mier. Do deja boli zapojení aj žiaci, čo ešte zvýšilo ich záujem.

Športom pre ,,Červené stužky"

V utorok 12.11.2019 sa v rámci zapojenia sa do celoslovenskej kampane ,,Červené stužky" uskutočnil turnaj vo frisbee . Turnaj organizoval školský parlamnet v spolupráci s vyučujúcimi telesnej a športovej výchovy. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Vybíjaná - oblastné kolo

Dňa 5.11.2019 sa konalo oblastné kolo vo vybíjanej žiakov 1.stupňa. Naši žiaci zo 4.ročníka zabojovali a hoci utrpeli aj porážku, získali v oblastnom kole 3.miesto.

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 28. októbra 2019 sa v ZŠ na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi organizovalo celoškolské podujatie s názvom „ Múdrosť inšpirujúca sa minulosťou“ v rámci súťaže o „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Ústredná téma tohto ročníka bola: „ Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ : 145. výročie narodenia J.G.Tajovského“. Do podujatia sa zapojili žiaci 1. – 9. ročníka spolu so svojimi vyučujúcimi.

PDF ikonaMDŠK 2019

Týždeň zdravej výživy

Krásny týždeň sme strávili s témou.. Hovorme o jedle zameraný na zdravú výživu. Triedy vyrábali nátierky, šaláty, zdravé sladkosti, projekty zamerané na zdravú výživu. Téme sa venovali celý týždeň na rôznych predmetoch. Snažili sa aj o ekologické stolovanie na Eko produktoch, pretože chceli poukázať na plastové stolovanie, ktoré by malo vymiznúť zo stánkov rýchleho občerstvenia. Venovali sa aj téme – orechy. Spoznávali orechy podľa vzhľadu škrupiny a ich chuti: kešu, vlašský orech, lieskovce, pera orechy, makadamiové orechy, mandle. Deti zisťovali doma u rodičov anketou: aké poznajú orechy, ktoré radi konzumujú, kde orechy získavajú a na čo v kuchyni ich používajú.

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

  Kolektív:
 • 1.miesto 3.A
 • 2.miesto 6.A
 • 3.miesto 5.A
  Jednotlivci
 • 1.miesto Šimanovský N. 3.A
 • 2.miesto Gajdáčová N. 6.A
 • 3.miesto Pekárová S. 7.A
 • 4.miesto Štangová V. 3.A
 • 5.miesto Kozák S. 4.A

Vychádzka do prírody

V piatok 11.10 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili vlastivedno-prírodovednej vychádzky v Bojniciach. Žiaci sledovali zmeny jesennej prírody, pozorovali sfarbenie listov a okolitú krajinu.

Projekt ADTech

Naša škola je zapojená do projektu ADTech v 7.-9.ročníku. Ide o cezhraničný projekt Prievidze a Karvinej. Žiaci získavajú informácie o 3D technológiách a snahou je podporiť u žiakov aj záujem o technické odbory. Naši žiaci 7.A a 9.A triedy spolu s Mgr. Krčíkovou a RNDr. Švecovou v rámci výmennej stáže prezentovali na hodinách chémie a techniky ako sa im darí spoznávať 3D technológie v rôznych odboroch a ich využitie v nich.

Výtvarná súťaž ,,Krásy našej záhrady"

Naši žiaci sa na konci minulého šk. roka zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval OV SZZ v spolupráci s MÚ a viacerými organizáciami pod názvom ,,Krásy našej záhrady".
Ocenení boli žiaci:

 • NELKA MASARYKOVÁ 4.B
 • TOMÁŠ BANÁS 4.B
 • ADAM PIPÍŠKA 4.B
 • LEA RYBÁROVÁ 4.B
 • RADKA SCHNEKOVÁ 4.B
 • VANESKA BROZÁKOVÁ 4.B
 • SOFIA MIŠIAKOVÁ 7.B
 • TAMARA BOBUŠOVÁ 7.B
 • MATÚŠ MIŠÍK 7.B

Blahoželáme!

Exkurzia do NR SR

Žiaci 7.-9.ročníka sa zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR. Prednáška, ktorú žiaci absolvovali, o histórii vzniku štátnych symbolov, príbehy o národných dejateľoch ako aj samotná prítomnosť v budove parlamentu poskytla žiakom iný pohľad na učivo, ktoré preberajú na predmetoch dejepis, občianska náuka či slovenský jazyk a literatúra. Využili sme aj možnosť poprechádzať sa po nádvorí hradu a oddýchnuť si pri fontáne v hradnej záhrade.

Európsky deň jazykov

Počas tohto dňa – 26. septembra v našej škole tradične prebiehajú aktivity na hodinách anglického jazyka a nemeckého jazyka, ktoré sa vymykajú štandardnému obsahu hodín. Sú spojené s čítaním a počúvaním cudzojazyčných textov, projektmi, skupinovými aktivitami, didaktickými hrami a filmami. Tento rok si žiaci vypočuli hymny jednotlivých krajín, vrátane slovenskej a európskej, a mali sa v projektoch zamyslieť nad pojmami „dom“ a „domov“, a to krátkou úvahou alebo výtvarne. Najdôležitejšie edukačné posolstvo bolo v uvedomení si vzťahu k rodnej vlasti a jej špecifickému významu v priestore našej spoločnej vlasti, čiže „Európskeho domu“.

Pasovanie prvákov

Naši prváci majú za sebou pomaličky prvý mesiac školskej dochádzky a tak ich čakalo dňa 25.9.2019 pasovanie za školáka. Medzi deti zavítala Alica z krajiny zázrakov, ale aj princezné z rozprávok . Na prvákov čakali rôzne úlohy, ktoré museli splniť napr. jazda na kolobežke, beh s vetrom o preteky, gúľanie vajíčka... Pasovaní boli až po splnení úloh a zložení sľubu školáka. Deťom držali palce aj rodičia, ktorí ich podporovali potleskom.

Európsky týždeň športu

Olympijský klub Prievidza zorganizoval Európsky týždeň športu s cieľom zapojiť žiakov do pohybovej aktivity a umožniť im vyskúšať si prvky z kolektívnych športov v priestoroch ŠH a vzbudiť záujem o tieto športy.
Do aktivity sa zapojili žiaci štvrtého ročníka pod vedením p. uč. Mgr. Pechyovej. Aj napriek tomu, že im 3.miesto tesne uniklo, tešili sa zo svojich športových výkonov.

Otvorenie šk. roka 2019/2020

Dňa 2.9.2019 sme slávnostne otvorili nový školský rok. Žiakom sa prihovorila p. riaditeľka Mgr. H. Konečná, za volebný obvod č. III. p. poslanec Ing. B. Bucák a p. poslanec B. Gigac, ktorí popriali žiakom aj pedagógom úspešný školský rok.
So zvedavými očkami čakali hlavne prváci. Začiatok ich prvého školského roka si odzvonili zvončekmi a vykročili so svojou p. učiteľkou do školy.

Partneri

Mesto Prievidza Planéta vedomostí Teachers corner Infovek IUVENTA Virtuálna knižnica
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Moderná škola Promethean Štátny pedagogický ústav Úspešná škola Metodicko-pedagogické centrum Rozvoj informatizácie regionálneho školstva Slovenské elektrárne Detstvo bez násilia Centrum voľného času Prievidza