Oznamy

Aktivity v škole

Otvorenie školského roka 2018/2019

Dňa 3.9.2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok. Aj keď nám počasie skrížilo naše plány a dážď nás z dvora školy vyhnal do tried úsmevy deťom z tváre nezmizli. Pani riaditeľka a žiačka 9.ročníka Michaela sa žiakom prihovorili cez školský rozhlas. Všetkým žiakom a pracovníkom školy popriali úspešný školský rok a našim prváčikom úspešný vstup do školy.

Deň rodiny

Ani tento šk. rok nechýbalo pravidelné podujatie Deň rodiny. Súťažilo sa v rôznych disiplínach napr. hod do koša, člnkový beh, skoky cezšvihadlo, vozenie vo fúriku... Veľkým lákadlom bolo aj vyskúšanie si golfu. Spolu s trénerom golfu sa mohli deti aj rodičia naučiť ako správne chytiť golfovú palicu,vyskúšať si triafanie do bránok a jamiek. Nechýbalo občerstvenie pre rodičov aj deti a ceny, ktoré si deti vysúťažli. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie žiakov poslancami volebného obvodu č. III, ktoré odovzdal Ing. B. Bucák žiakom z 1.-9.ročníka za ich celoročné úspechy v súťažiach.

Návšteva Múzea praveku

Žiaci 5.ročníka navštívili v rámci predmetov dejepis a regionálna výchova Múzeum praveku v Bojniciach. Okrem odborného výkladu žiaci pracovali v skupinách v pravekých tvorivých dielňach. Dozvedeli sa ako prebiehal vývoj človeka, aké predmety používali aj o živote mamutov. Na záver sa vrátili do obdobia praveku a stali sa z nich šamani, výrobcovia drevených nástrojov, sekier.

Vernisáž

Súťaž ,,Malá krajina - veľké osobnosti", ktorú vyhlásila naša škola pod záštitou ľudového rezbára p. Ondrejoviča, bola ukončená vernisážou, na ktorej prebehlo aj vyhodnotenie najlepších výtvarných a literárnych prác. Vyhodnotenie otvoril pán Ondrejovič hrou na trombite.Predstavil nám výrobu trombitov, fujár a iných výrobkov z dreva. V programe sa predstavili aj žiaci z našej školy piesňami, tancom, básňami. Potešila nás návšteva ocenených nielen zo škôl v meste Prievidza, ale aj z iných miest Slovenska. Ocenení si prevzali ceny a diplomy z rúk Ing. Jelačičovej a Mgr. H. Konečnej.

Projekt ,,Čítajme si“

V stredu, 30. mája 2018 sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu „Čítajme si“. Čítanie podnecuje fantáziu a predstavivosť, zlepšuje pamäť, rozširuje našu slovnú zásobu, redukuje stres a zlepšuje náladu. V tomto ročníku na rôznych miestach Slovenska čítalo 38 853 detí, medzi nimi aj 173 žiakov našej školy. Všetkým ďakujeme....

Englishstar

17. mája sa 20 žiakov našej školy opäť zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Hlavným poslaním súťaže je popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zábavným spôsobom umožniť žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Úlohy mali rôzny stupeň obtiažnosti. Ako ich deti zvládli, ešte nevieme, na výsledky si musíme počkať.

Olympiáda detí Hornej Nitry

Cieľom olympiády je podpora športovania detí. Na olympiáde súťažli žiaci 5.-7.ročníka. Našu školu reprezentovali: A. Mečiarová,M. Dežerický, A. Cvopová, S. Hrnčár.

Daniel Hevier na návšteve

Dňa 18.5. sme mali veselé dopoludnie. Navštívil nás spisovateľ Daniel Hevier alias Fictus Fabulus. Vo svojom projekte Čítanie je fantázia motivuje deti k čítaniu a zároveň predstavuje 1.diel fantasy knihy Chymeros. Vyzval deti aj učiteľov , aby sa zapojili do tvorby ďalších dielov knihy Chymeros, čo nás veľmi zaujalo. Nálada bola výborná, okrem hovoreného slova sa spievalo aj rapovalo.

Ja Základy podnikania

Žiaci 5.Asazapojili do vzdelávacieho programu Ja Základy podnikania. Počas trvania programu dostali praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku. Čakalo na nich 5 tém-peniaze, organizácia, manažment, výroba a marketing.Témy boli prezentované prostredníctvom živých diskusií a činnosti v triede. Po ukončení programu sa žiaci zapojili do súťaže, v ktorej mali navrhnúť logo firmy, názov, zameranie firmy a aj to ako budú firmu propagovať. A tu sú ich nápady:
PDF ikona  Ja Základy podnikania

ZOO

V pondelok 7. mája sa žiaci prvého až tretieho ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie do bojnickej zoologickej záhrady. Deti sa v ZOO škole dozvedeli o zvieratách, ktoré majú trvalý alebo dočasný domov v ZOO, zisťovali podľa zvukov, o aké zviera ide. Bolo pre ne pripravené aj prekvapenie v chladničke. Živé prekvapenie. Živý pytón. Poďakovali sme sa za krásne slová a potom sa začala prehliadka zvierat. No ale asi najkrajšie bolo ďalšie prekvapenie od ošetrovateľa sloníc, ktorý nám desať minúť ukazoval, čo sa tieto dve obrovské panie naučili. Vedia stáť na dvoch nohách, kľaknúť si, ľahnúť si, ba dokonca i hrať na fúkacej harmonike. Úžasné prestavenie a krásny pondelok v Z OO v Boj niciach.

Apríl - mesiac lesov

V rámci mesiaca lesov - apríla - žiaci 1.B na hodine informatiky kreslili v grafickom editore TuxPaint, čo pre nich les znamená, čo v ňom videli alebo zažili. Využívali rôzne nástroje tohto programu, ktoré spoznali v prvom polroku školského roka. Vytvorili krásne práce. Veríme, že takýto les, ktorý nakreslili budú môcť navštevovať aj v budúcnosti. Do aktivít k mesiacu lesov sa zapojili aj ostatné ročníky s rôznymi aktivitami - tvorba básní o lese, kreslíme les, spoznávame stromy, kvety, zvieratá.

Partneri

Mesto Prievidza Planéta vedomostí Teachers corner Infovek IUVENTA Virtuálna knižnica
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Moderná škola Promethean Štátny pedagogický ústav Úspešná škola Metodicko-pedagogické centrum Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Slovenské elektrárne Detstvo bez násilia Centrum voľného času Prievidza