EKOROK 2020

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

  Kolektív:
 • 1.miesto 3.A
 • 2.miesto 6.A
 • 3.miesto 5.A

  Jednotlivci:
 • 1.miesto Šimanovský N. 3.A
 • 2.miesto Gajdáčová N. 6.A
 • 3.miesto Pekárová S. 7.A
 • 4.miesto Štangová V. 3.A
 • 5.miesto Kozák S. 4.A

Spolu sme vyzbierali 5 675kg.

Životné prostredie je všade okolo nás

Životné prostredie je všade okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu. Človek životné prostredie denne využíva a svojou činnosťou ovplyvňuje. Všetci sa musíme snažiť o zachovanie kvality prostredia, aby aj ďalšie generácie mohli využívať dary prírody.
Žiaci na hodinách geografie, tvorby projektu, výtvarnej výchovy svojimi prácami, projektmi, rozhovorom a diskusiou tiež prejavujú záujem o tému životného prostredia.

Ako správne stolovať?

Často sa stretáme so svojimi blízkymi, priateľmi na letných grilovačkách a posedeniach. Z tohto dôvodu nás pani učiteľka rozdelila do dvoch pracovných skupín so zadaním, aby sme zostrojili pútač na ktorom znázornime stolovanie z ekologického materiálu a materiálu ktorý škodí prírode. Tu sú naše výtvory.
Žiačky z 3.A triedy 

Etika a ekológia

Žiaci 8.A sa na etickej výchove zaoberali ekológiou. Získané poznatky spracovali do projektov, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Spoločne po prezentácii viedli diskusiu o postojoch k životnému prostrediu a zodpovednému správaniu voči prírode.

Žitný ostrov - zásobáreň vody

Žiaci 4.B chceli poukázať na dôležitosť dostatočného zdroja vody pre život, ale aj na dôležitú ochranu čistoty vody. Hľadali, čítali pozreli si film a oboznamovali svojich spolužiakov so svojimi zisteniami. Napríklad , že časť ostrova je vyhlásená za chránenú oblasť, že tam boli vybudované mlyny, ktoré slúžia v súčastnosti ako pamiatka ľudového mlynárstva, rastie tam množstvo chránených rastlín a okrem rýb vo vode žijú početné populácie obojživelníkov, z ktorých sú zastúpené najmä skokany zelené a skokany štíhle. Na okolitých stromoch a vegetácii je pri troške šťastia možné zhliadnuť aj rosničku zelenú. Vhodné podmienky na svoj život tu našiel aj mlok dunajský.Najlepšie pozorovateľné počas plavby sú vtáky. Na brehu sú dobre pozorovateľné prejavy činnosti bobra európskeho.
No a keď bolo informácií dosť, pustili sme sa do stavby mlyna a vyrobili malý Žitný ostrov v triede.

EKO olympiáda

Opäť sme sa zúčastnili ďalšieho kola prednášky k EKO olympiáde, ktorou bola téma Biómy sveta 2.

Pľúca Zeme

Žiaci z 8.ročníka sa zaoberali témou : lesy, znečistenie ovzdušia a vody. Svoje projekty prezentovali pred svojimi spolužiakmi a na danú tému zároveň diskutovali.

,,Tak ako žijeme teraz, nás bude stáť celá naša budúcnosť"

Žiaci 2.stupňa sa zúčastnili multimediálneho koncertu a okrem tém zo života sa spievalo a hovorilo o znečisťovaní ovzdušia, o dôležitosti ochrany životného prostredia a lesov. Koncepcia koncertu bola predstava očistenia lásky a harmónie človeka s prírodou, vesmírom, ale aj človeka s človekom. ,,Tak ako žijeme teraz, nás bude stáť celá naša budúcnosť" je myšlienka , ktorá odznela na koncerte a je v nej veľa pravdy o našom správaní v živote a správaní k prírode.

Ochrana Zeme - beseda

Žiaci 7.B uskutočnili v rámci triednickej hodiny besedu na tému „Ochrana Zeme a formovanie environmentálneho povedomia u žiakov.“ Žiaci najskôr vypracovali projekty na vyššie uvedenú tému na výtvarnej výchove. Počas besedy prezentovali svoje projekty, v druhej časti potom uvádzali príklady zo života, ako oni sami prispievajú k ochrane životného prostredia, a v poslednej časti besedy uvádzali návrhy, čím by ešte mohli prispieť k ochrane prírody a prostredia, v ktorom žijeme.

Malí pozorovatelia - prírodoveda 3.ročník.

Deti dostali dlhodobú úlohu v rámci vyučovania. Sledovať rast a vývoj rastlín a plazov, obojživelníkov. Na vlastné oči zistili ako by sa im darilo v záhradkách a vývoj žaby ukončili samozrejme environmentálne vypustením do priehrady v Lazanoch. Plazy poňali od našich dávnych predkov – dinosaurov.

Slniečková krajina

Naši prváci sa rozprávali o krásach prírody a výsledkom bolo vytvorenie krásnej slniečkovej krajiny podľa ich predstáv a fantázie.

Využitie prírodných materialov

Výroba ovečiek z prírodných a ekologických materiálov so žiakmi rôznych ročníkov bola zameraná hlavne o priamy kontakt detí s prírodnými materiálmi (káva, jutový špagát) a o tvorivé využitie odpadového materiálu (kartón, zvyšky farebných stužiek). Cieľom bolo ukázať deťom, že nielen hromadenie plastových hračiek im prináša zábavu a rozptýlenie, ale aj kreatívne využitie rôznych materiálov zo svojho okolia môže človeku priniesť radosť, uspokojenie a plnohodnotnú zábavu.

Dažďové pralesy

Žiak 5.ročníka Tomáš sa zameral na spracovanie informácií do projektu o dažďových pralesoch. Spolužiakom vysvetlil ich význam, flóru a faunu, ktorá sa v nich nachádza.

Užitočné včielky

Naši druháci sa porozprávali o význame a užitočnosti včiel a vytvorili si v triede včeliu farmu.
Zistili,že bez včiel by neexistoval život na zemi, preto patria medzi najhodnotnejšie živočíšne druhy na svete.