EKOROK 2017/2018

Zber papiera - vyhodnotenie

Do jesenného zberu papiera sa zapojili všetky triedy školy. Za najväčšie množstvo vyzbieraného papiera ďakujeme rodine Levárskej. Ocenení žiaci a kolektívy dostali sladkú a vecnú odmenu. Do odmien prispeli aj zberné suroviny, ktoré podarovali víťaznej triede tortu. Vyhodnotenie:

  triedne kolektívy
 • 1.miesto 5.A
 • 2.miesto 3.A
 • 3.miesto 5.B
 • 4.miesto 4.A
 • 5.miesto 2.A
  jednotlivci
 • 1.miesto A. Levársky 5.A
 • 2.miesto V. Priehodová 5.B
 • 3.miesto L. Hofferová 3.A
 • 4.miesto H. Beriacová 4.A
 • 5.miesto K. Mihálová 2.A

BLAHOŽELÁME!

Enviromentálna výchova s Kozmixom

Žiaci 1.roč a 4.roč spolu s p. uč. Sobotovou a Kockovou sa zapojili do projektu enviromentálnej výchovy s Kozmixom. Pracujú v tímoch na úlohách, ktoré sa týkajú ochrany prírody a enviromentálnej výchovy.
Počas vypracovania úloh:

 • boli na bláznivom výlete s celou partičkou Kozmixových kamarátov
 • zistili že nie je auto ako auto a elektromobil je sranda vecička
 • naučili sa kam sa schovať a ako sa zachovať počas búrky
 • pochopili prečo vďaka vode dokážeme aj svietiť

Žiaci 4.ročníka zároveň ešte pracujú na projekte ,,Misia modrej planéty" a postupne pripravujú model ekologického mesta.

Projekt ,,Misia modrá planéta"

Žiaci 4.A spolu s p.uč. J.Kockovou a R. Kelemenovou sa zapojili do projektu ,,Misia modrá planéta". Aktvitity boli zamerané na enviromentálnu výchovu. Deti sa pokúšali riešiť problémy životného prostredia a jeho ochrany. Cieľom aktivít bolo pochopiť vzájomné vzťahy človeka, organizmov a životného prostredia, vedieť posúdiť možnosti zlepšenia životného prostredia a ktívne sa podielať na jeho ochrane. Výsledkom riešenia jednotlivých aktivít bolo vytvorenie ,,zdravého mesta".

Zaujímavé podujatie v ZOO

Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili v ZOO v Bojniciach zaujímavého podujatia zameraného na ochranu zvierat a životného prostredia. Podujatie malo 2 časti: enviromentálna kriminalita a recyklácia papiera. Žiaci sa dozvedeli o medzinárodnom dohovore CITES, ktorého cieľom je zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri záchrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V druhej časti za dozvedeli o spotrebe papiera v SR 85kg na 1obyvateľa a o tom, že recykláciou 100t starého papiera sa zachráni 1ha 100 ročného lesa a ušetrí sa 70% energie. Na záver si žiaci mohli vyrobiť svoj papier zo starých novín.

Svetový deň mokradí

Aj tento rok sa v rámci vyučovania biológie zúčastnili žiaci 5. ročníka edukačného podujatia pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktoré si pripravila ZOO Bojnice. Dozvedeli sme sa čo sú to mokrade, prečo ich treba chrániť, aký význam majú pre človeka ale aj iné organizmy. Videli sme aj niektoré preparáty organizmov, ktoré tu najčastejšie nájdeme.