EKOROK 2018/2019

EKOROK s NESTLÉ s.r.o. 2019
OSLAVA LESA

koordinátor: Mgr. Tatiana Dzurendová

Výstup na Kľak

Žiaci 5. ročníka sa v októbri zúčastnili pravidelnej exkurzie na Kľak. Za pekného počasia nielenže zdolali tento 1352 m vysoký vrchol, ale spoznávali množstvo lesných rastlín, húb, živočíchov, urobili niečo pre svoje zdravie a aj pomohli prírode zbieraním odpadkov po nezodpovedných turistoch.

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

V jesennom zbere papiera boli ocenení:

  Jednotlivci
 • • 1.miesto A. Levársky 6.A
 • • 2.miesto L. Hofferová 4.A
 • • 3.miesto S. Pekárová 6.A
 • • 4.miesto H. Beriacová 5.A
 • • 5.miesto M. Greguš 2.A
  Triedny kolektív
 • • 1.miesto 6.A
 • • 2.miesto 4.A
 • • 3.miesto 6.B
 • • 4.miesto 2.B
 • • 5.miesto 3.A

Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť.
Ocenené kolektívy a jednotlivci si prevzali diplomy, sladkú odmenu a vecné ceny.

Les - náš priateľ

O význame lesa, lesných plodov a lesných živočíchov sa deti veľa dozvedia na hodinách prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Ako však taký les naozaj žije priblížil deťom 1.-4.ročníka pán Ľ. Bondor. Vychodil Strednú lesnícku školu a ako dlhoročný poľovník pozná les veľmi dobre. Jeho rozprávanie bolo zaujímavé a aj interaktívne. Spoznali sme rôzne vábničky a deti si mohli vyskúšať ich zvuk. Prezreli sme si ďalekohľad s nočným videním, fotopascu a ďalšie pomôcky. Ak sme nikdy nechytali jazveca, teraz sa mohol každý dotknúť jeho kožucha a parohov z päťročného jeleňa.

Lesné zvieratá

Plný dojmov z interaktívnej besedy s poľovníkom p. Bondorom sa žiaci II.B pustili na informatike do práce. Zoznamujú sa postupne s grafickým editorom Relevation Natural Art a jeho nástrojmi. Okrem zoznámenia sa s grafickým editorom deti pred začatím kreslenia museli zistiť stavbu tela zvieratka a prostredie v akom žije, aby ho vedeli správne nakresliť.Pomohli im knihy v školskej knižnici. No a potom už vznikali krásne obrázky.

Oslava lesa

Tematický deň: Po stopách rysa

Dátum: 26.2.2019

Trieda: II.B

Vyučujúci: PaedDr. Ivona Pipíšková

Integrované tematické vyučovanie v bloku z predmetov: informatika, slovenský jazyk, prvouka, čítanie

Žiaci II.B sa začali na hodine prvouky učiť o živočíchoch a tak sa rozhodli, že sa s nimi bližšie zoznámia. Počas dňa sa pri blokovom vyučovaní zahĺbili do ríše chránených druhov zvierat slovenských lesov. Cez predmet informatika sa učili pracovať s webovým prehliadačom a nachádzať obrázky, texty a informácie o vybranom chránenom živočíchovi. Na čítaní sa zoznámili s náučným textom o rysovi ostrovidovi a ďalej v zisťovaní informácií pokračovali na prvouke. Pri práci s náučným textom si na slovenskom jazyku zopakovali slabiky de,te,ne,le a di,ti,ni,li.

Spoznávame prírodu

Ako sa dá tvorivo využiť prestávka? Deti majú nachystaný na chodbe veľký papier, na ktorý môžu cez prestávky kresliť,alebo prilepiť obrázky k danej ekologickej téme. Témy sa menia raz za dva týždne. Takto deti tvorivo trávia voľný čas a popritom sa vzdelávajú. Z tvorby je urobená následne nástenka v priestoroch školy. Aktivity sa zúčastňujú žiaci 3. B,3.A a 2.B triedy.

Blokové vyučovanie SJL s PDA v 3.B

Opakovanie stavovcov cicavcov v prepojení s učivom slovenského jazyka (slohová zložka )- Vonkajší opis živočícha Deti si doniesli zvieratká,o ktoré sa doma stzarajú.Spoločne sme si zopakovali učivo o cicavcoch,pozorovali sme stavbu tela, prijímanie potravy...Majitelia zvieratka nám porozprávali o spôsobe života.Následne v skupinovej práci tvorili text o zvieratku.

Chránené živočíchy SR

Na hodine Informatiky žiaci 3.B triedy vyhľadávali chránené živočíchy Slovenskej republiky a ohrozené druhy. Deti rozprávali, o ktorých živočíchoch už mali informácie a o ktorých počuli prvý raz. Úlohou bolo odpovedať na otázky:

 • 1. Akého chráneného živočícha poznáš? (Vyhľadaj obrázok na internete.)
 • 2. O ktorom živočíchovi si počul prvý raz?
 • 3.Čo ťa dnes najviac zaujalo?
 • 4. Čo nové si sa dnes dozvedel?

Na záver sme riešili na interaktívnej tabuli cvičenie priraďovania mien chránených živočíchov k daným obrázkom.

Ochrana prírody – projektové vyučovanie

Žiaci 5. ročníka na hodinách predmetu tvorba projektu témou „Ochrana prírody“ vyhľadávali a spracovávali informácie o prírode Hornej Nitry. Lesy a lúky nemôžu byť raritou, za ktorou budeme cestovať do národných parkov a rezervácií. Žiaci vlastnými fotografiami a vyhľadávaním v odbornej literatúre zisťovali, čo je predmetom ochrany prírody a ochranárskych aktivít.

Živočíchy nášho okolia

Opäť po roku k nám zavítal pán Slobodník – ornitológ, zoológ a ochranca prírody, aby žiakom 5. ročníka porozprával zaujímavosti na tému „Živočíchy nášho okolia“. Svojimi vlastnými zážitkami a skúsenosťami žiakom priblížil pestrosť živočíšstva žijúceho na území nášho regiónu. Pútavými príbehmi, opisom života medveďa, vlka, diviakov, vydry, vtáctva a iných zvieratiek žiaci nadobúdali nové poznatky. Prezentáciou, debatou a diskusiou žiaci spoznávali, čo je predmetom ochrany prírody nielen v našom regióne, ale aj na celom území Slovenska.

Chránime životné prostredie - MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ!!!

Opäť sa naša škola zapojila do zaujímavého projektu firmy Curaprox, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia a recyklácií zubných kefiek s názvom LOVCI a Zberači. V rámci Trenčianskeho kraja sme odovzdali najviac kefiek - čo znamená, že sme získali koše na triedenie odpadu vyrobené práve z týchto kefiek. Ďakujeme všetkým zberačom!!!

Jarný zber papiera

Vyhodnotenie jarného zberu papiera:

  Jednotlivci:
 • 1.miesto 5. A
 • 2.miesto 6. A
 • 3. miesto 3. A
 • 1.miesto Blahová 5. A
 • 2.miesto Šimanovský 2. B
 • 3.miesto Gajdáčová 5. A

Samostatné ocenenie za aktívnu účasť v zbere papiera Andreas Levársky 6.A.
Spolu sme vyzbierali v jarnom zbere 7314,6kg papiera.