EKOROK 2017/2018

Zber papiera - vyhodnotenie

Do jesenného zberu papiera sa zapojili všetky triedy školy. Za najväčšie množstvo vyzbieraného papiera ďakujeme rodine Levárskej. Ocenení žiaci a kolektívy dostali sladkú a vecnú odmenu. Do odmien prispeli aj zberné suroviny, ktoré podarovali víťaznej triede tortu. Vyhodnotenie:

  triedne kolektívy
 • 1.miesto 5.A
 • 2.miesto 3.A
 • 3.miesto 5.B
 • 4.miesto 4.A
 • 5.miesto 2.A
  jednotlivci
 • 1.miesto A. Levársky 5.A
 • 2.miesto V. Priehodová 5.B
 • 3.miesto L. Hofferová 3.A
 • 4.miesto H. Beriacová 4.A
 • 5.miesto K. Mihálová 2.A

BLAHOŽELÁME!

Enviromentálna výchova s Kozmixom

Žiaci 1.roč a 4.roč spolu s p. uč. Sobotovou a Kockovou sa zapojili do projektu enviromentálnej výchovy s Kozmixom. Pracujú v tímoch na úlohách, ktoré sa týkajú ochrany prírody a enviromentálnej výchovy.
Počas vypracovania úloh:

 • boli na bláznivom výlete s celou partičkou Kozmixových kamarátov
 • zistili že nie je auto ako auto a elektromobil je sranda vecička
 • naučili sa kam sa schovať a ako sa zachovať počas búrky
 • pochopili prečo vďaka vode dokážeme aj svietiť

Žiaci 4.ročníka zároveň ešte pracujú na projekte ,,Misia modrej planéty" a postupne pripravujú model ekologického mesta.

Projekt ,,Misia modrá planéta"

Žiaci 4.A spolu s p.uč. J.Kockovou a R. Kelemenovou sa zapojili do projektu ,,Misia modrá planéta". Aktvitity boli zamerané na enviromentálnu výchovu. Deti sa pokúšali riešiť problémy životného prostredia a jeho ochrany. Cieľom aktivít bolo pochopiť vzájomné vzťahy človeka, organizmov a životného prostredia, vedieť posúdiť možnosti zlepšenia životného prostredia a ktívne sa podielať na jeho ochrane. Výsledkom riešenia jednotlivých aktivít bolo vytvorenie ,,zdravého mesta".

Zaujímavé podujatie v ZOO

Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili v ZOO v Bojniciach zaujímavého podujatia zameraného na ochranu zvierat a životného prostredia. Podujatie malo 2 časti: enviromentálna kriminalita a recyklácia papiera. Žiaci sa dozvedeli o medzinárodnom dohovore CITES, ktorého cieľom je zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri záchrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V druhej časti za dozvedeli o spotrebe papiera v SR 85kg na 1obyvateľa a o tom, že recykláciou 100t starého papiera sa zachráni 1ha 100 ročného lesa a ušetrí sa 70% energie. Na záver si žiaci mohli vyrobiť svoj papier zo starých novín.

Svetový deň mokradí

Aj tento rok sa v rámci vyučovania biológie zúčastnili žiaci 5. ročníka edukačného podujatia pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktoré si pripravila ZOO Bojnice. Dozvedeli sme sa čo sú to mokrade, prečo ich treba chrániť, aký význam majú pre človeka ale aj iné organizmy. Videli sme aj niektoré preparáty organizmov, ktoré tu najčastejšie nájdeme.

Logo Ekoerbu

Žiaci 7.ročníka sa zapojili do súťaže ,,Logo ( k narodeninám) Ekoroku.

Deň pre Košské mokrade

Košské mokrade sa nachádzajú v našom regióne blízko Koša a Novák. Sú unikátne - utvorili sa v dôsledku poddolovania pôdy. Napriek snahe z posledných rokov Košské mokrade stále nie sú zákonom chránené. Dôvodom ochrany by mala byť druhová pestrosť živočíchov, ktoré tu žijú. Je to okolo 130 druhov vtákov, plazov, obojživelníkov a cicavcov. Nepredstaviteľné škody tu dlhé roky robia rybári – pytliaci. Kvôli nim sa odsťahovali aj mnohé vzácne druhy vtákov.
Ruku k dielu sme pridali aj my, turisti zo ZŠ na Ul. P.J. Šafárika. Zúčastnili sme sa akcie : ,, Deň pre Košské mokrade.“ Vyhrnuli sme si rukávy a spolu s dospelákmi sme sa pustili do práce. Naplnili sme veru veľa vriec!!! Aj keď sa nám nepodarilo vyčistiť celé znečistené územie, mali sme dobrý pocit, že aj naším pričinením sú Košské mokrade opäť krásnym miestom pre oddych, relax a život rôznych živočíchov.

Jesenná migrácia vtákov

Na jeseň sme sa vybrali do Košských mokradí. Dohodli sme si stretnutie s p. Vladimírom Slobodníkom - ornitológ, odborník zo správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
Prečo práve Košské mokrade? Košské mokrade sa stali významnou zastávkou na migračných trasách vtákov. Vtáky na jeseň migrujú do rôznych častí sveta v hojných počtoch (ešte väčších ako na jar, lebo cestuje aj nová generácia – mláďatká ) a ornitológovia majú tomu zodpovedajúco veľa práce – vtáčiky sa krúžkujú, merajú, vážia – to všetko potom slúži ako podklady na štatistiky: ako sa jednotlivým druhom darí, aké majú migračné trasy, ako sa ich trasy menia a podobne. Vtáčiky sa chytajú do jemnučkých sietí, preto sa krúžkovanie nevykonáva za silného vetra alebo dažďa, lebo by sa siete potrhali. Bol to pre nás všetkých krásny zážitok!

Vtáky mokradí

Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili besedy, na ktorej spoznali druhy vtákov žijúcich v mokradiach, ich spôsob života, hniezdenie, ale aj zujímavosti z ich života. Besedu viedol člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti Vladimír Slobodník.

Biológia a regionálna výchova pútavo

Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili besedy , kde sa dozvedeli zaujímavé informácie zo života vtákov od RNDr. Vladimíra Slobodníka CSc. zo Štátnej ochrany prírody. Piataci v rámci predmetu regionálna výchova spoznali faunu a flóru okresu Prievidza. V rámci besedy si zdôraznili ochranu živej prírody nášho regiónu. Zaujímavým rozprávaním a ukážkami živočíšstva žiaci dokázali zhodnotiť a spoznať význam ochrany prírody ako aj dopad negatívnych vplyvov človeka na krajinu. Šiestaci mali tému: vtáky ľudských obydlí, poznávanie a ochrana vtákov.
Pútavá prednáška bola oživená neobyčajnými príbehmi zo života ochranárov prírody.

Papierové a látkové tašky

PET fľaše a igelitové tašky sa rozkladajú v prírode 100-1000 rokov.
Papier je možné recyklovať 5-7 krát.
Používaním papierových a látkových tašiek chránime životné prostredie.
A tak sme si ich ozdobili a spravili propagáciu používania medzi žiakmi a učiteľmi.

RECYKLUJME

Ako - Eko?
My nevyhadzujeme staré zubné kefky ale recyklujeme. .... Zapojte sa aj vy.
Vo vestibule školy je zberná nádoba na použité a nepotrebné kefky - tam ich môžete vyhadzovať .
Aj takto sme robili osvetu zberu použitých a nepotrebných kefiek. Nazbierané kefky pravidelne odovzdávame.
Použité kefky konkrétnej značky sa využívajú na výrobu nádob na triedenie odpadu.

Jančekova skala

Radi spoznávame okolie, v ktorom žijeme. Na našu ďalšiu vychádzku sme sa vybrali spoznávať okolie obce Cigeľ. Nachádza sa tu Jančekova skala – ďalšia zastávka na putovní krásnou, okolitou prírodou. Krásne výhľady doširoka, doďaleka. Radi na našich potulkách stretávame miestnych obyvateľov, ktorí nám s veľkou radosťou rozprávajú o svojej obci, o okolí a o minulosti.

Vychádzka na Kľak

Pri potulkách po našom regióne radi zavítame v jarnom období na Kľak, kde nás vždy vítajú zelené stráne liečivého cesnaku medvedieho. Každý z nás si z neho nabral do batoha koľko potreboval, lebo my turisti dobre vieme aký je zdravý.
Na Kľaku sme sa stretli aj s pánom Borkom, kt. je veľký nadšenec pravekého obdobia. Pripravil nám super prednášku aj súťaž o tomto období. Nakoniec sme sa vyparádili do kožušín zahrali sme sa na pravekých ľudí.
Ešte sme zablahoželali oslávenkyni Monike – gratuláciu v prírode ešte nezažila! O rok sa na Kľak a na cesnak medvedí chystáme znova.....

Prečo chrániť zvieratá?

Prečo chrániť živočíchy?
Ktoré zvieratá sú chránené?
Ktoré živočíchy sú ohrozené?
Tak na tieto otázky hľadajú odpovede naši štvrtáci na hodinách prírodovedy. Na internete nachádzajú zaujímavé informácie a prostredníctvom projektov sa zoznamujú s chránenými živočíchmi, ktoré žijú na našom území, ale aj mimo neho. A nielen to, zamýšľajú sa aj nad spôsobmi ich ochrany.

Jarná príroda

Žiaci z 1.A spolu s p. učiteľkou si vytvorili veselú jarnú prírodu. Okrem výroby lúky na klobúkoch a zvieratiek si porozprávali, prečo je príroda pre nás dôležitá a ako ju treba chrániť.

Poznávanie živočíchov

Žiaci 4.roč. na hodine prírodovedy poznávali živočíchy, ich spôsob života, ale aj dôležitosť každého živočícha v prírode. Výsledkom žiaka bola prezentácia nakresleného obrázka živočícha a zistených informácii o jeho živote.

Zdravé maškrtenie

Ak chceme chrániť našu planétu a živočíchy na nej, tak sa musíme starať aj my o svoje zdravie. Preto si na krúžkovej činnosti pripravujeme zdravé dobroty ako: palacinky a koláčiky zo špaldovej múky, vajíčok z domáceho chovu, domáceho džemu a mlieka od kravičiek, ktoré sa pasú na lúke alebo sú kŕmené senom. Chutila nám aj avokádová pomazánka s paradajkami, čím sme si posilnili našu imunitu a vyhnali ,,zlý tuk von z tela.

Chránené územia v našom regióne

Na hodinách regionálnej výchovy žiaci 5. ročníka poznávali chránené územia v našom regióne. Vyhľadávaním informácií a prácou s odbornou literatúrou si pripravujú projekt chránených území v okrese Prievidza. Cieľom ich práce je zdôrazniť a zhodnotiť ochranu živej a neživej prírody na území nášho regiónu.

Výchova k láske ku zvieratkám

Vychovávame deti k láske, zodpovednosti a ochrane ku zvieracím kamarátom. Navštívili sme zvieratká aj na Veľkonočných trhoch a mohli si tak priamo pri nich porozprávať o ich živote, stavbe tela a aj si ich pohladkať,čo deťom urobilo veľkú radosť.